Servicevoorwaarden van Postex

Laatst aangepast: 1 november 2016

Welkom bij Postex

Hartelijk dank dat u onze producten en services ('Services') gebruikt. De Services worden geleverd door Postex Nederland B.V. ('Postex'), gevestigd, Gustav Mahlerplein 103, Amsterdam, Nederland.

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze Services zijn divers. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende Services en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende Services gebruikt.

Onze Services gebruiken

U moet alle beleidsregels naleven die in de Services worden weergegeven.

Misbruik onze Services niet. Verstoor onze Services bijvoorbeeld niet en probeer de Services niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze Services alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. We kunnen de levering van onze Services aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken.

Door uw gebruik van onze Services verkrijgt u niet de intellectuele-eigendomsrechten op onze Services of de inhoud die u opent. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo's te gebruiken die in onze Services worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze Services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

In onze Services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Postex. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

Wij kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de Services. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

Uw Postex-account (verzender)

U heeft mogelijk een Postex-account nodig om sommige van onze Services te gebruiken. U kunt uw eigen Postex-account maken of er kan een Postex-account aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever of onderwijsinstelling. Als u een Postex-account gebruikt dat door een beheerder aan u is toegewezen, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en kan uw beheerder mogelijk toegang krijgen tot uw account of uw account uitschakelen.

Bewaar uw wachtwoord vertrouwelijk om uw Postex-account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw Postex-account. Gebruik het wachtwoord voor uw Postex-account niet voor applicaties van derden.

Uw Postex-account (ontvanger)

Als ontvanger kunt u aangeven of u documenten van een bepaalde verzender digitaal wenst te ontvangen. De verzender kan hier van afwijken.

Als u niet de geadresseerde van een document bent (of gerechtigd namens de geadresseerde) is het u niet toegestaan het document in te zien of om de ontvangstvoorkeuren te wijzigen.

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van Postex wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Services gebruikt. Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Postex die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze Privacybeleidsregels.

Uw Inhoud in onze Services

Sommige van onze Services staan u toe inhoud toe te voegen bijvoorbeeld in de vorm van documenten of bedrijfsgegevens. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud van documenten heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.

Wanneer u documenten uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze Services verleent u Postex een licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw document beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Services staakt. Bepaalde Services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services algemeen geldende voorwaarden (zoals het briefgeheim) die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die Services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze Services.

Meer informatie over hoe Postex inhoud gebruikt en opslaat, kunt u vinden in het Privacybeleid. Als u feedback of suggesties voor onze Services indient, kunnen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting aan u.

Uw tegoed in onze Services

U hebt de mogelijkheid om een tegoed (prepaid-saldo) bij Postex te deponeren. Services waarvoor we kosten in rekening brengen kunt u van dat tegoed laten afschrijven. Het tegoed wat u bij ons deponeert is één (1) jaar geldig, na dit jaar vervalt het tegoed. Postex biedt geen restitutiemogelijkheid.

Bezorging van uw documenten

Postex doet er alles aan om uw documenten correct te bezorgen op de door u gewenste dag. Echter kan het voorkomen dat door omstandigheden dit niet lukt. Wij maken gebruik van betrouwbare postbezorgdiensten in Nederland, op het moment dat wij uw document geleverd hebben aan de postbezorgdienst kunnen wij geen garantie meer geven over een correcte afhandeling van uw document. Postex behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen uw documenten met een andere postbezorgdienst af te leveren dan de door u gekozen postbezorgdienst.

Documenten die via een digitaal bericht (bijvoorbeeld per e-mail) worden bezorgd kunnen door de technische aard van digitale berichten soms niet afgeleverd worden. U kunt in uw zendingsoverzicht zien wie het document ingezien heeft, dit is een indicatie dat uw document bij een ontvanger is aangekomen.

Postex kan niet garanderen dat uw document correct afgedrukt dan wel correct getoond wordt. We doen er alles aan dit wel zo te laten zijn, maar wij hebben geen invloed op de software bij de ontvanger. Daarnaast kunnen de door u geleverde documenten onvoldoende gegevens bevatten of technische fouten.

Uw documenten retour

Documenten welke retour worden afgeleverd bij Postex (door een postbezorgdienst of digitale berichten welke niet afgeleverd kunnen worden) zullen door Postex verzameld worden. Door de technische aard van bepaalde digitale bezorgmethodes kan Postex niet garanderen dat alle niet afgeleverde documenten ook retour worden afgeleverd bij Postex. Niet afgeleverde e-mailberichten zullen normaal gesproken wel retour worden afgeleverd bij Postex.

Retour ontvangen documenten kunnen door de Services in opdracht van de verzender opnieuw verzonden worden.

Over Software in onze Services

Postex verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die Postex aan u levert als onderdeel van de Services. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Postex geleverde Services te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze Services of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.

Open source-software is belangrijk voor ons. Bepaalde software die wordt gebruikt in onze Services, kan worden aangeboden onder een open source-licentie die we beschikbaar stellen aan u. De open source-licentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben boven sommige van deze voorwaarden.

Onze Services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze Services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze Services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Postex kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

We zijn van mening dat uw gegevens uw eigendom zijn en dat het behouden van uw toegang tot dergelijke gegevens belangrijk is. Als we een Service stopzetten, geven we, waar redelijkerwijs mogelijk is, u een redelijke waarschuwing vooraf en de mogelijkheid informatie uit die Service te halen.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.

ANDERS DAN UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, DOEN POSTEX EN ZIJN LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEEN SPECIFIEKE BELOFTEN VOOR DE SERVICES. WE DOEN BIJVOORBEELD GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE INHOUD IN DE SERVICES, DE SPECIFIEKE FUNCTIONALITEIT VAN DE SERVICES EN DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF MOGELIJKHEID VAN DE SERVICES OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN. WE LEVEREN DE SERVICES ALS ZODANIG ('AS IS').

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STELLEN VOORWAARDEN AAN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT.

Aansprakelijkheid voor onze Services

INDIEN WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN POSTEX EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN POSTEX NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, SPECIALE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN POSTEX EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR EEN CLAIM ONDER DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF VOOR ENIGE IMPLICIETE GARANTIE, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES (OF, ALS WE DAARVOOR KIEZEN, TOT HET OPNIEUW LEVEREN VAN DE SERVICES AAN U).

IN ALLE GEVALLEN ZIJN POSTEX EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS KAN WORDEN VERWACHT.

Zakelijk gebruik van onze Services

Als u onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal Postex en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende Service. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, moet u uw gebruik van die Service beëindigen.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Postex en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Voor zover wettelijk toegestaan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze voorwaarden of de Services, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Ga naar onze contactpagina voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Postex.

Het lijkt erop dat u een niet ondersteunde browser gebruikt

Postex werkt in de meest gangbare browsers.
In de praktijk betekent dit een actuele versie van Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome of Safari.
Update uw browser of neem contact op met uw systeembeheerder.